Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.marigoldjournal.com (ďalej len „e-shop“) a upravujú právne vzťahy medzi nakupujúcim a predávajúcim, ktorým je:

Lucia Barabasová, so sídlom Banícka 33, 05801 Poprad, Slovenská republika

IČO: 50377906

DIČ: SK1122314314

Zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Poprad od 06.06.2016

Číslo živnostenského registra 740-32188

prevádzkovateľ nie je platcom DPH

kontakt: hello@marigoldjournal.com

Všetky zmluvné vzťahy týkajúce sa internetového obchodu marigoldjournal.com sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Vzťahy neupravené obchodnými podmienkami sa riadia zákonom č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník a zákonom č. 250/2007 Z.z. O ochrane spotrebiteľa.

Predávajúci sa zaväzuje dodržiavať všeobecné zásady firemného etického kódexu.

PRIJATIE OBJEDNÁVKY, UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, za ktorý sa považuje záväzná objednávka kupujúceho cez internetový obchod www.marigoldjournal.com a tiež písomného prijatia návrhu (prostredníctvom e-mailu) na uzavretie zmluvy zo strany predávajúceho.

Návrhom na uzavretie zmluvy je objednávka kupujúceho uskutočnená vyplnením objednávkového formuláru na internetovej stránke www.marigoldjournal.com a jeho odoslaním prostredníctvom e-shopu.
Odoslaním objednávkového formulára kupujúci potvrdzuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Predávajúci zároveň vyhlasuje, že poskytnuté údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretím osobám s výnimkou prepravných spoločností za účelom doručenia zásielok.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

Kupujúci súhlasí s tým, že súčasťou objednávky je jeho povinnosť zaplatiť cenu za objednaný tovar a služby.

Návrh na uzavretie zmluvy zaniká odmietnutím návrhu kupujúceho zo strany predávajúceho a takisto v prípade, že kupujúci neuhradil sumu za objednaný tovar (ak si zvolil možnosť platby na bankový účet) do 7 kalendárnych dní od uskutočnenia internetovej objednávky.

Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy je včasné písomné potvrdenie objednávky (e-mailom) zo strany predávajúceho adresované kupujúcemu, v ktorom predávajúci potvrdzuje, že návrh kupujúceho na uzavretie zmluvy prijíma. Prijatie návrhu nadobúda účinnosť okamihom doručenia prijatia návrhu kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári.

Predávajúci je oprávnený odmietnuť návrh na uzavretie zmluvy aj bez uvedenia dôvodu. Kupujúci nemá nárok na uzavretie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď prijatie návrhu na uzavretie zmluvy nadobúda účinnosť, teda okamihom doručenia prijatia návrhu predávajúcim kupujúcemu. Predmetom uzavretej kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar do určeného miesta dodania v dohodnutom množstve, cene, kvalite a termíne a záväzok kupujúceho tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň v dohodnutom termíne splatnosti kúpnu cenu a prepravné.

Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho a predávajúceho. Návrh na zmenu obsahu kúpnej zmluvy nie je druhá zmluvná strana povinná prijať.

Predávajúci má právo stornovať objednávku/kúpnu zmluvu, ak z dôvodu nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar spotrebiteľovi v požadovanej lehote, pokiaľ sa nedohodnú inak. Kúpna cena, ak bola zaplatená, bude vrátená najneskôr v lehote 14 dní na účet spotrebiteľa.

DODACIA LEHOTA, PREPRAVNÉ PODMIENKY

Dodacia lehota objednaného tovaru je 2 – 4 pracovných dní od prijatia platby za tovar na účet.

Preprava tovaru je realizovaná Slovenskou poštou, objednávky sú odosielané ako doporučený list 1. triedy. K cene tovaru je účtovaný poplatok za balné a poštovné v závislosti od hmotnosti objednaného tovaru, ktorý je vypočítaný a viditeľný pre kupujúceho pred záväzným potvrdením objednávky.

PLATOBNÉ PODMIENKY

Tovar je možné v plnej výške uhradiť vopred bankovým prevodom na číslo účtu predávajúceho. Kupujúci je povinný uhradiť objednávku pri platbe vopred do 7 pracovných dní, inak bude objednávka zrušená.
Predajný doklad/faktúra o predaji tovaru je kupujúcemu pribalený k odoslanej objednávke alebo zaslaný vopred elektronickou poštou.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY A REKLAMÁCIA

V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim sa nezhoduje s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to výmenou tovaru. Pokiaľ nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru. To neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.
Pri predaji tovaru kupujúcim predávajúci zodpovedá za to, že tovar má požadovanú akosť, množstvo, mieru a hmotnosť a že tieto vlastnosti tovaru sú správne a pravdivo uvedené v popise tovaru v e-shope. Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré má predaný tovar pri prevzatí a za chyby, ktoré sa vyskytnú po prevzatí v záručnej dobe.
Ak kupujúci objaví na zakúpenom tovare v priebehu záručnej doby vadu, ktorá nebola spôsobená jeho nevhodným používaním, ale vadou samotného tovaru, má právo na reklamáciu tovaru.

Kupujúci môže oznámiť oprávnenú reklamáciu jednou z nasledujúcich možností:
1. na e-mailovú adresu predávajúceho hello@marigoldjournal.com,
2. poštou na adresu predávajúceho Lucia Barabasová, Banícka 33, 058 01 Poprad, Slovenská republika
a následne zaslať alebo doručiť reklamovaný tovar, v prípade možnosti v originálnom obale alebo vyhovujúcom prepravnom obale, s popisom závady a kópiou predajného dokladu na vyššie uvedenú adresu predávajúceho. Reklamácia vrátane vady bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak. Pri nedodržaní lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu nákladov spojených s reklamáciou. V prípade neoprávnenej reklamácie je predávajúci povinný vydať písomné odôvodnenie tohto zamietnutia a zároveň kupujúci nemá nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a súčasne ani predávajúci nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jeho strane.

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na hello@marigoldjournal.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na tejto stránke.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že predávajúci nesplní zmluvné podmienky dodania.

Pokiaľ je kúpna zmluva uzavretá pomocou komunikačných prostriedkov na diaľku (v internetovom obchode), má kupujúci v súlade s § 12 odsek 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 10. Kupujúci je v tomto prípade povinný do 14 dní vrátiť tovar v pôvodnom obale bez  poškodení.

Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť až do okamihu odovzdania tovaru, a to v prípade nedostupnosti tovaru, neuhradenia objednávky v lehote 7 dní alebo výraznej zmeny ceny tovaru. Ďalším dôvodom pre odstúpenie môže byť neprevzatie tovaru kupujúcim bez udania vážneho dôvodu alebo bez zjavnej snahy o dohodu náhradného termínu doručenia. Pred odstúpením je predávajúci vždy povinný kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí predávajúci kupujúcemu a kupujúci predávajúcemu všetky prijaté plnenia.
Toto ustanovenie neplatí v prípade opakovaného neprevzatia tovaru kupujúcim bez udania vážneho dôvodu alebo bez zjavnej snahy o dohodu náhradného termínu doručenia. V tomto prípade budú kupujúcemu doúčtované náklady spojené s opätovným odoslaním zásielky.
Kupujúci môže od zmluvy odstúpiť tak, že túto skutočnosť oznámi predávajúcemu elektronicky na e-mailovú adresu hello@marigoldjournal.com.
V prípade, že je tovar vrátený predávajúcemu v inom ako neporušenom stave, je kupujúci povinný nahradiť najmä náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare. Úhrada týchto nákladov a škody prebehnú tak, že kúpna cena, ktorá je predávajúcim v prípade odstúpenia vrátená, je o tieto náklady a škodu zodpovedajúcim spôsobom znížená.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto Podmienky platia pre konkrétne kúpne zmluvy, v znení uvedenom na stránke v deň odoslania objednávky kupujúcim. Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.09.2016. Marigoldjournal.com si vyhradzuje právo podmienky zmeniť.

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI) je orgánom dozoru nad týmto e-shopom.